ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на лични данни: ,,Вселена Орхидея" ЕООД, ЕИК 203445160, адрес гр. София, кв.Овча Купел 1, блок 409, вх.Г, ап.46А, МОЛ Надя Кирилова. Настоящите правила са утвърдени със заповед на управител Надя Кирилова № 01 от 22.05.2018 година.

1. Администраторът на лични данни събира и обработва от електронната заявка на сайта http://sofia-center.smarty-kids.bg/ следните лични данни на субектите на данни: Имена, контактен телефон, имейл.

2. Субектите на лични данни предоставят на Аминистратора на данни по следния приет от дружеството ред: Лицето проявило интерес към курса SmartyKids по ментална аритметика за деца, оставя следните данни за контакт на сайт http:// sofia-center.smarty-kids.bg / – имена, контактен телефон, имейл. Данните се получат по електронен път на имейл - sofia- center@smarty-kids.bg.

3. Данните, които физическото лице предоставя, се съхраняват само и единствено за целите - контакти с клиент на дружеството-администратор на данни, като не се предоставят на трети страни.

4. Данните се предоставят на електронен носител – електронно писмо.

5. Данните се съхраняват в срок от 5 години след което се унищожават по следния ред: писмото с данните се изтрива от пощенски сървър.

6. Субектът на лични данни се уведомява за правата си по следния начин: Декларация за поверителност.

7. Субектът на данни се уведомява за контактните данни на длъжностното лице по защита на личните данни/лицето за контакт, по следния начин: на посочената от него електронна поща.

8. Данните от заявка за шоу урок се съхраняват по подходящ начин с подходящи технически и организационни мерки, както следва: на електронен сървър.

9. В случай на нарушения в защитата на личните данни, администраторът се задължава да направи оценка на риска във всеки конкретен случай, по реда и начина, описан в Инструкция за защита на личните данни/друг вътрешен акт в дружеството, за което в определените случаи се уведомява надзорния орган и засегнатия субект на лични данни.

Контактни данни на длъжностно лице по защита на данните/лице за контакт: Управител на дружеството ,,Вселена Орхидея" ЕООД – Надя Кирилова, телефон +359 893 45 57 13, имейл sofia-center@smarty-kids.bg